Kategori: Almedalen 2013

RFSL och RFSL Ungdom till Socialdemokraterna: gör asylsökande hbtq-personers rättigheter till en tydligare del av er politik

socialdemokraternaUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen har vi lanserat bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också publicerar texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

Så här på Almedalsveckans sista dag har bloggen haft över 35000 träffar och vi ser fram emot att fortsätta sätta fokus på asylpolitiken under sommaren.

För Socialdemokraterna har Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– När vi satt i regeringsställning stärkte vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet asylrätten för dem som flyr från förföljelse på grund av sexuell läggning. Det var en viktig förändring av migrationspolitiken. Vi Socialdemokrater är dock inte helt nöjda med tillämpningen och vill att bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av sexuell läggning och kön utvärderas som ett underlag till förbättringar.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Sverige ska alltid beakta synpunkter, fakta och rekommendationer från UNHCR, Amnesty med flera i vårt arbete med en human och rättssäker migrationspolitik. Det är dock viktigt att vi själva som land gör en samlad bedömning av läget, samt att en asylprövning i Sverige alltid är individuell. I den specifika frågan tycker jag att lagen redan borde omfatta detta, sexualitet är en mänsklig rättighet och inget man vare sig borde behöva manifestera eller dölja. Vi vill se en översyn kring migrationsverkets bedömningar gällande asylsökande hbtq-personer.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Den individuella prövningen av varje människas asylskäl är central, därför är det viktigt att migrationsmyndigheterna får bättre kunskap om hbt-skäl i den prövningen. Den gemensamma europeiska asylpolitiken ska garantera samma bemötande oavsett vilket land du än söker asyl i. Här finns en resa kvar att göra i EU. Mottagandeförhållandena måste bli bättre och sexuell läggning borde vara ett skyddsskäl i hela Europa. I den debatten och arbetet måste Sverige vara tydligare. Vi ska också ta ansvar och inte gömma oss bakom Dublinfördordningen, vi ska inte skicka iväg personer till länder där allt pekar på att en rättvis prövning ej kan ges.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Direktiven stärker den asylsökandes rättigheter vilket vi tycker är mycket bra. Regeringens förmåga att säkerställa att direktivens implementering sker på bästa sätt kommer vi att följa noga. Utbildningsinsatser blir en nyckel till framgång i implementeringen av direktiven.

Bland andra RFSL anser att det finns stora kompetensbrister hos såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna när det gäller asylsökande hbtq-personers livsvillkor och asylskäl. Vilka konkreta åtgärder vill du vidta för att säkerställa att riksdagens intentioner med asylprövningen för hbtq-personer också respekteras i det enskilda asylärendet?

– Även här är utbildning mycket viktigt, denna måste också implementeras som en naturlig och obligatorisk del för alla anställda. Normen i asylprocessen måste brytas och barn, kvinnor samt hbtq personers rättigheter måste stärkas. Migrationsverkets arbete med nya hbtq-specialister kommer vi att följa med stort intresse. Jag kommer också använda min plats i myndighetens insynsråd till att följa upp arbetet med kompetenshöjningen och den systematiska uppföljningen av kvalitet och tillämpning.

Socialdemokraterna har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter två gånger 2010 (Jonas Gunnarsson respektive Börje Vestlund med flera), två gånger 2011 (Arhe Hamednaca och Börje Vestlund, respektive Börje Vestlund med flera), samt en gång 2012 (Börje Vestlund med flera).

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Socialdemokraterna att tydliggöra sin politik när det gäller asylsökande hbtq-personers rättigheter. Visa på behovet av översyn av den lagändring ni var med om att införa 2006, ta ansvar för att debatten om problemen i asylprocessen hålls vid liv.

RFSL och RFSL Ungdom till Centerpartiet: ta konsekvenserna av er frihetsideologi och säkra asylrätten för hbtq-personer

Center-symbolUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtqpersoners rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtqperspektiv. Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Centerpartiet har Fredrick Federley, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– All lagstiftning måste ständigt omprövas för att vara relevant. Det absolut viktigaste i det här fallet är principen att människor som förföljs, till exempel på grund av sexuell läggning, ska kunna få en fristad i Sverige.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Sverige borde följa UNHCRs nya riktlinjer.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Dublinförordningen är en viktig del av det gemensamma asylsystemet. Målet är att asylprocessen ska se likadan ut oavsett vilket EU-land man söker asyl i och Sverige måste fortsätta arbeta för att hbt ska ses som asylskäl i hela EU. Vi är inte där ännu och under en övergångsperiod är det inte orimligt att diskutera ett undantag även för HBT-personer.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbtkompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Det är viktigt att utbildningen kommer igång så snart som möjligt.

Debatten om ert idéprogram visade att många inom partiet skulle vilja se en mycket liberalare asylpolitik än den som nu förs, kanske till och med öppna gränserna helt. Nu blev det ju inte den linjen som vann, men den liberala hållningen var tydlig. Hur kommer ni nu att arbeta inom regeringssamarbetet för att asylsökande hbtq-personer får en rättvis och rättssäker prövning av sina asylskäl? Vilka åtgärder borde vidtas?

– Idéprogrammet slår fast att Centerpartiet strävar efter öppna gränser och fri rörlighet. Det kämpar vi för varje dag. All myndighetsutövning måste präglas av rättvisa och rättssäkerhet. Det är politikens kanske allra främsta uppgift att se till att så sker. Jämförelsevis har vi kommit ganska långt gällande hbtq-frågor i Sverige, även om det finns mer kvar att jobba med. Det allra viktigaste är att vi från svensk sida påverkar de EU-länder som inte kommit lika långt att ta steg i rätt riktning. På så vis kommer fler att få möjlighet att leva sina liv i frihet.

Centerpartiet har inte motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter någon gång under mandatperioden. RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Centerpartiet att ta konsekvensen av sin frihetsideologi och tanken om de öppna gränserna och också verka för detta i politisk praktik. Använd er regeringsposition till att på allvar driva frågan om vikten av att säkra asylrätten.

RFSL och RFSL Ungdom till Folkpartiet: ta strid för asylsökande hbtq-personers rättigheter

8aa14fe3-c0da-11df-8ef4-97c826658775Under årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Folkpartiet har Hans Backman, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– Jag anser att lagstiftningen är utformad så att alla ska behandlas lika, men om det finnas problem i tillämpningen eller lagstiftningen så anser jag personligen att vi behöver se över situationen för att finna förbättringsmöjligheter. Vi måste se till att det sker en rättssäker prövning och för det krävs kunskap bland de som handlägger ärendena. Det är viktigt att vi följer upp hur lagstiftningen tillämpas, men från partiets sida finns det inga konkreta förslag på det i nuläget.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Jag tycker att vi ska beakta de synpunkter som kommer från UNHCR, och vi ska alltid se över vad av det som kan tillämpas och göra situationen bättre i Sverige. Men från Folkpartiets sida finns det idag ännu inga förslag på att göra förändringar.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Sverige följer Dublinförordningen och kommer fortsätta göra det, men jag personligen tycker att det är värt att titta på sådana möjligheter för att göra läget mer rättssäkert. Att hbt-personer skyddas från att utsättas för förföljelse och trakasserier är alltid målet. Det finns alltid anledning att jobba vidare med en lagstiftning för att förbättra den ytterligare och jag tycker att det vore värt att se över denna möjlighet. Jag är beredd att försöka jobba för detta inom regeringen.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Det är först och främst migrationsmyndigheterna som behöver ta till sig de nya direktiven och implementera dem. Alla EU-direktiv implementeras i Sverige och då finns det fastslagna datum för när det ska vara klart och jag utgår ifrån att implementeringen följer den tidsplanen även i detta fallet. Vi inom regeringssamarbetet kommer följa processen.

Fp är ett regeringsparti med tydlig profil i hbtq-frågor och dessutom ett starkt engagemang i asylfrågor. Hur ser du på att asylsökande hbtq-personer utvisas till länder med dödsstraff eller livstids fängelse för till exempel samkönade sexuella kontakter? Anser du att något behöver göras från lagstiftarens sida – vad då i så fall? Är ni beredda att ta strid för detta inom regeringssamarbetet?

– Jag personligen tycker att Sverige inte ska utvisa till länder där personen riskerar dödsstraff oavsett anledning till det. Vi ska inte utvisa personer som riskerar fängelsestraff, tortyr eller dödstraff på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Folkpartiets grundsyn är att alla har rätt till sin sexuella läggning och könsidentitet samt att leva öppet och vi önskar ju att det skulle vara verklighet i hela världen, men så är inte fallet och då borde vi inte utvisa personer till länder där det inte är möjligt att vara sig själv.

Folkpartiet har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter en gång 2012 (Barbro Westerholm med flera), ingen gång 2010 eller 2011.

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Folkpartiet att tydligare ta strid för asylsökande hbtq-personers rättigheter i regeringssamarbetet. Lagstiftarens intentioner efterlevs inte idag och det borde upplevas som ett mycket stort problem för ett parti som är så hårt profilerat i hbtq-frågor, som Folkpartiet.

Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer

skyddsvärd_sv_tröja_klump#ASYLFRÅGOR Kraven på asylsökande hbtq-personer är orimliga, och i många fall omöjliga att leva upp till. Det nuvarande asylsystemet är inte rättssäkert och idag kräver vi att utlänningslagen ses över, skriver Ulrika Westerlund, Emelie Mire Åsell och Axel Repka från RFSL.

Läs hela debattartikeln här: http://debatt.svt.se/2013/07/05/asylprocessen-maste-bli-rattssaker-for-hbtq-personer/

RFSL och RFSL Ungdom till Vänsterpartiet: gör asylsökande hbtq-personers rättigheter till en valfråga

LoggaVUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Vänsterpartiet har Christina Höj Larsen, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– När det gäller asylsökande hbtq-personer så tycker vi egentligen att ändringen 2006 borde räcka, men tillämpningen verkar tyda på att det inte fungerar som det var tänkt. Vi har krävt en utvärdering av tillämpningen och om denna visar på problem måste lagen ändras. Normen är att den asylsökande är en politiskt aktiv man, alla som faller utanför denna norm riskerar att fara illa. Det finns inte kunskap om andra grupper, och ibland inte heller vilja. Ett normkritiskt perspektiv är viktigt.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Vi håller med om UNHCR:s riktlinjer, om det är kriminaliserat att ”vara hbtq” så finns det grund för förföljelse, det finns ju då en systematisk diskriminering av människor. Men vi tycker att lagändringen 2006 borde omfatta detta, en kriminalisering ska vara tillräcklig i sig. Sexualitet är en mänsklig rättighet, om man inte kan ha sexuella relationer så kränks ens grundläggande rättigheter och det borde vara nog för asyl. Det görs ju ändå en individuell prövning, varje person lägger fram sin sak. Det är en falsk motsättning att se det som att detta synsätt på något sätt kringgår den individuella prövningen.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Vi brukar ju argumentera för att vi vill ha bort ”Dublin” generellt, vi tycker den förordningen urholkar asylrätten. Däremot vet jag inte om det är juridiskt möjligt att göra på detta sätt. Det är inget vi hittills har drivit, vi får tänka lite mer på det.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– På Migrationsverket har det ju hittills varit upp till personalen själva om de vill gå utbildningar inom det här området, och det är inte ok. Det kan inte vara en valmöjlighet, utan ett krav. Så detta nya direktivs krav är redan en del av vår asylpolitiska plattform.

I länder som Ryssland och Ukraina har det införts förbud mot ”homosexuell propaganda” men fortfarande utvisar Migrationsverket asylsökande hbtq-personer till dessa länder med motiveringen att de kan åtnjuta skydd mot förföljelse av den inhemska polisen. Anser du att existensen av sådana lagar skulle kunna anses utgöra asylgrundande förföljelse, även om de ju inte i sig innebär ett förbud mot homosexualitet/samkönade sexuella handlingar/uttryckande av transidentiteter?

– Ja, det tycker jag. Jag skrev nyligen under en artikel som stöttade en asylsökande kvinna med transbakgrund från Ryssland. Den artikeln handlade om detta. Det måste finnas en vilja och en förmåga hos polisen att skydda personerna, sådana här lagar visar att den viljan inte finns. Även om till exempel ekonomisk förmåga finns, så saknas politisk vilja och då ska det vara möjligt att få asyl.

Vänsterpartiet har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter en gång 2010, en gång 2011 (båda gångerna Christina Höj Larsen med flera) samt två gånger 2012 (Christina Höj Larsen med flera, samt Jonas Sjöstedt med flera).

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Vänsterpartiet att göra asylrättigheter till en tydlig fråga i nästa års valrörelse och att tydligt visa hur svensk asylpolitik måste förändras för att inte bryta mot nya direktiv och riktlinjer.

 

 

”We were surprised when Migrationsverket gave us a negative decision. Now, we live our life in fear, we can’t return to our home country”

DevI am Dev Bhattarai, asylum seeker in Sweden now. I am Nepali and I am gay. Nepal is a Hindu religious country, more than 80 percent of the people are following the Hindu religion. And they are very devoted with the religious thing. I mean to say that according to Hindu religion and the followers, gay or third gender people are as the incarnation of the devil. It is believed that if a small child looks at us, they will also be gay when they grow up.

Growing up, I discovered that I was not interested in girls, but in boys. I think this is not my fault. But I was very sad because I could not openly show any one that I am gay and I did not dare to tell this to even my family members. I was afraid of how people treat gay people. If I say I am gay, my life was in danger, I could not walk on the street and show my face in front of the society and my neighbors.

So, I hid my homosexuality from my family and everyone. While I completed my secondary level I came to Kathmandu which is the capital city of Nepal. I thought I could live openly as a gay person there and I met my partner, Keshab. But it wasn´t easy in Kathmandu either, it became hard to go to college, when people knew we were gay. We were treated in a inhuman way by the other students and called “chhakka”, a degrading and hateful word for gay people. Sometime they used to hit us with stones to mock us. We tried to protest to the campus administration, but they didn´t do anything. Because of that we could not study well. Then my family found out that I was gay, and stopped sending money and food items. So, I got a job painting a house to support us. One day while I was painting the roof of a newly constructed house, one of the senior workers ridiculed me and said “chhakka” and when I protested he became violent and tried to push me from the roof. The employer didn’t support me. All this happened because I’m openly gay.

Then we didn´t have any money or food, and the owner of the apartment threw us out as well, because we are gay. We returned back to our home. But my parents were very angry with me for being gay. My father did not want to see my face. One day he tried to kill me with a knife. From that day I could not enter my house and my life was very risky, my father could kill me any day. My father was a priest and all the villagers used to say that he couldn´t  work as priest because he has a son who is gay.

My neighbors treated me as I if I am not a human being, like I am the devil. They used to say that a “chhakka” face is a bad omen. Nobody listened to me. If I walked on the street, people used to throw stones at me, the police looked but did not do anything. They did not try to protect me. I was hated by all and I even tried to kill myself.

My partner Name Keshab, is also from the country side. He had also faced inhuman behavior from his relatives and from his neighbours. One day, his relatives tried to kill him, by planting some explosives where he was going to go. But fortunately, one of the innocent children told him about the planning and he was saved.

We could not get any help from anywhere in our country and no one tried to protect our human rights. The government and the police is doing nothing. So, we came to Sweden to seek asylum.

According to the latest news from Nepal, from Human Rights Watch, Nepalese LGBT people are at high risk in their country. There is only one organization who is supporting LGBT people in Nepal, and the government of Nepal decided not renew its license and to close it. The people working there have been threatened and some have been kidnapped.

We thought all these facts were known by Migrationsverket, so we were surprised when Migrationsverket gave us a negative decision. Now, we live our life in fear, we can’t return to our home country. Our family and relatives can’t accept us. Our society can’t accept us. We don’t have any option, and we clearly say that we can’t live in Nepal like human beings. And we don’t want to live there being seen as devils.

We are condemned from our family, from our society and from our country. So, if Migrationsverket wants to sends us back to our country, our life is full of risk. We don’t want to be victims of hatred from people in Nepal. Rather we want to die here. We have already suffered torture from all of our family, from neighbours and from other people in Nepal. Now we can’t tolerate any more torture in the future. Rather we want to kill ourselves here if the migration court also decides same as Migrationsverket and decide to send us back to Nepal. We will try to report all these things to international media, and to international human rights organization, because we know that if we go to Nepal, our life is full of risk. People will try to kill us or torture us. Even now, when we think about things that have happened, sometimes our minds do not work, we become like mad. We cannot walk openly in the public there. The people treat us like we are devils. Then, how we can survive in such place? Where is our human rights?

Now our ambition is to study here in Sweden and to help the oppressed LGBT people like us. We have refused any social benefit from Migrationsverket, we are working here ourselves and we are maintaining our day to day life. We are working and paying tax to the Swedish Government. We commit to do so in future also, we don’t want to be a burden to Sweden, we will work ourselves and we can manage our day to day life ourselves. So, we would humbly like to request to migration court to review the decision of Migrationsverket and to give us permission to stay in Sweden.

Dev Bhattarai

 

Here are some links about the situation in Nepal:

NEPAL LGBT PEOPLE ARE UNDER ATTACK – http://www.ebar.com/news/article.php?sec=news&article=68437

LGBT PEOPLE ARE UNSECURED IN NEPAL BY HUMAN RIGHTS (WATCH) – http://www.hrw.org/news/2013/04/01/nepal-climate-fear-imperils-lgbt-people

LGBT TENSION RISE IN NEPAL _

http://www.oneequalworld.com/2013/04/10/lgbt-tensions-rise-nepal/

LGBT RIGHTS IS BACKSLIDING IN NEPAL –

http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/nepal-once-a-leader-on-lgbt-rights-is-backsliding

Human rights violations among sexual and gender minorities in    Kathmandu, Nepal: a qualitative investigation http://www.biomedcentral.com/1472-698X/12/7

Masked attackers harass gay activities in Nepal

http://www.gaystarnews.com/article/masked-attackers-harass-gay-activists-nepal010413

Death Threats to the organization’s chairperson who is working for LGBT in Nepal

http://www.bds.org.np/threaten.html

http://inseconline.org/index.php?type=pressrelease&lang=en&id=617

RFSL och RFSL Ungdom till Moderaterna: Ta ert ansvar och säkerställ att hbtq-personer inte utvisas till förföljelse

m_pxUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Moderaterna har Mikael Cederbratt, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– Ja, lagstiftningen och dess tillämpning är tillfredställande. Enligt art 10 1.d) i skyddsgrundsdirektivet är sexuell läggning en grund för skydd. Något som även framgår av 4 kap. 1§ Utlänningslagen. 31 mars 2006 infördes en ny instans -och processordning där migrationsverkets avgörande kan överklagas till domstol. Utvärdering av reformen pekar på att förutsägbarheten och rättsäkerheten har ökat. Vi följer tillämpningen och utvecklingen av praxis. Skulle det visa sig behov av justeringar är vi beredda att föreslå nödvändiga förändringar.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– UNHCR:s riktlinjer ska beaktas i asylprocessen av både Migrationsverket och migrationsdomstolarna.  I svensk utlänningslagstiftning sker en individuell prövning. Det är individers skyddsskäl som prövas och inte gruppers.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Sedan några veckor har EU enats om en gemensam lagstiftning på asylområdet bland annat innefattande en revidering av den så kallade Dublinförordningen. EU:s rättsakter kommer nu de närmaste åren att genomföras eller kompletteras i medlemsstaternas lagstiftning. Låt oss inte föregripa det arbetet.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Arbetet har precis inletts med anledning av EU:s nya direktiv. Det är för tidigt att uttala sig om genomförandet.

Bland andra RFSL har varit starkt kritiska mot migrationsmyndigheternas bedömningar gällande asylansökningar från hbtq-personer. Anser du att de åtgärder som hittills vidtagits från myndigheternas sida har varit tillräckliga eller vill du se något ytterligare, för att säkerställa att lagstiftarens intentioner uppfylls? Vad i så fall? Behövs något ytterligare göras från lagstiftarens sida?

– Regeringen har under flera år genom särskilda uppdrag i regleringsbrevet följt Migrationsverkets arbete med att stärka kompetensen på hbtq-området. I årets regleringsbrev har regeringen begärt en redovisning av hur verket arbetar med systematisk uppföljning av rättslig kvalitet och likformig tillämpning i ärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Det är regeringens uppfattning att kompetensen inom myndigheten och rättsäkerheten stärkts avsevärt för personer som åberopar förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl.

Moderaterna har inte motionerat någon gång under mandatperioden i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter. Det är Moderaterna som innehar ministerposten på området.

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Moderaterna att ta ansvar för att säkerställa att lagstiftarens intentioner verkligen säkras. En översyn över tillämpningen av utlänningslagen efter lagändringen 2006 är nödvändig men har ännu inte genomförts. RFSL:s egna utvärderingar på området visar att rättsäkerheten inte förbättrats och att en översyn av hela lagtexten är nödvändig.