RFSL och RFSL Ungdom till Socialdemokraterna: gör asylsökande hbtq-personers rättigheter till en tydligare del av er politik

socialdemokraternaUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen har vi lanserat bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också publicerar texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

Så här på Almedalsveckans sista dag har bloggen haft över 35000 träffar och vi ser fram emot att fortsätta sätta fokus på asylpolitiken under sommaren.

För Socialdemokraterna har Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– När vi satt i regeringsställning stärkte vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet asylrätten för dem som flyr från förföljelse på grund av sexuell läggning. Det var en viktig förändring av migrationspolitiken. Vi Socialdemokrater är dock inte helt nöjda med tillämpningen och vill att bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av sexuell läggning och kön utvärderas som ett underlag till förbättringar.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Sverige ska alltid beakta synpunkter, fakta och rekommendationer från UNHCR, Amnesty med flera i vårt arbete med en human och rättssäker migrationspolitik. Det är dock viktigt att vi själva som land gör en samlad bedömning av läget, samt att en asylprövning i Sverige alltid är individuell. I den specifika frågan tycker jag att lagen redan borde omfatta detta, sexualitet är en mänsklig rättighet och inget man vare sig borde behöva manifestera eller dölja. Vi vill se en översyn kring migrationsverkets bedömningar gällande asylsökande hbtq-personer.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Den individuella prövningen av varje människas asylskäl är central, därför är det viktigt att migrationsmyndigheterna får bättre kunskap om hbt-skäl i den prövningen. Den gemensamma europeiska asylpolitiken ska garantera samma bemötande oavsett vilket land du än söker asyl i. Här finns en resa kvar att göra i EU. Mottagandeförhållandena måste bli bättre och sexuell läggning borde vara ett skyddsskäl i hela Europa. I den debatten och arbetet måste Sverige vara tydligare. Vi ska också ta ansvar och inte gömma oss bakom Dublinfördordningen, vi ska inte skicka iväg personer till länder där allt pekar på att en rättvis prövning ej kan ges.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Direktiven stärker den asylsökandes rättigheter vilket vi tycker är mycket bra. Regeringens förmåga att säkerställa att direktivens implementering sker på bästa sätt kommer vi att följa noga. Utbildningsinsatser blir en nyckel till framgång i implementeringen av direktiven.

Bland andra RFSL anser att det finns stora kompetensbrister hos såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna när det gäller asylsökande hbtq-personers livsvillkor och asylskäl. Vilka konkreta åtgärder vill du vidta för att säkerställa att riksdagens intentioner med asylprövningen för hbtq-personer också respekteras i det enskilda asylärendet?

– Även här är utbildning mycket viktigt, denna måste också implementeras som en naturlig och obligatorisk del för alla anställda. Normen i asylprocessen måste brytas och barn, kvinnor samt hbtq personers rättigheter måste stärkas. Migrationsverkets arbete med nya hbtq-specialister kommer vi att följa med stort intresse. Jag kommer också använda min plats i myndighetens insynsråd till att följa upp arbetet med kompetenshöjningen och den systematiska uppföljningen av kvalitet och tillämpning.

Socialdemokraterna har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter två gånger 2010 (Jonas Gunnarsson respektive Börje Vestlund med flera), två gånger 2011 (Arhe Hamednaca och Börje Vestlund, respektive Börje Vestlund med flera), samt en gång 2012 (Börje Vestlund med flera).

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Socialdemokraterna att tydliggöra sin politik när det gäller asylsökande hbtq-personers rättigheter. Visa på behovet av översyn av den lagändring ni var med om att införa 2006, ta ansvar för att debatten om problemen i asylprocessen hålls vid liv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s