RFSL och RFSL Ungdom till Moderaterna: Ta ert ansvar och säkerställ att hbtq-personer inte utvisas till förföljelse

m_pxUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Moderaterna har Mikael Cederbratt, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– Ja, lagstiftningen och dess tillämpning är tillfredställande. Enligt art 10 1.d) i skyddsgrundsdirektivet är sexuell läggning en grund för skydd. Något som även framgår av 4 kap. 1§ Utlänningslagen. 31 mars 2006 infördes en ny instans -och processordning där migrationsverkets avgörande kan överklagas till domstol. Utvärdering av reformen pekar på att förutsägbarheten och rättsäkerheten har ökat. Vi följer tillämpningen och utvecklingen av praxis. Skulle det visa sig behov av justeringar är vi beredda att föreslå nödvändiga förändringar.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– UNHCR:s riktlinjer ska beaktas i asylprocessen av både Migrationsverket och migrationsdomstolarna.  I svensk utlänningslagstiftning sker en individuell prövning. Det är individers skyddsskäl som prövas och inte gruppers.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Sedan några veckor har EU enats om en gemensam lagstiftning på asylområdet bland annat innefattande en revidering av den så kallade Dublinförordningen. EU:s rättsakter kommer nu de närmaste åren att genomföras eller kompletteras i medlemsstaternas lagstiftning. Låt oss inte föregripa det arbetet.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Arbetet har precis inletts med anledning av EU:s nya direktiv. Det är för tidigt att uttala sig om genomförandet.

Bland andra RFSL har varit starkt kritiska mot migrationsmyndigheternas bedömningar gällande asylansökningar från hbtq-personer. Anser du att de åtgärder som hittills vidtagits från myndigheternas sida har varit tillräckliga eller vill du se något ytterligare, för att säkerställa att lagstiftarens intentioner uppfylls? Vad i så fall? Behövs något ytterligare göras från lagstiftarens sida?

– Regeringen har under flera år genom särskilda uppdrag i regleringsbrevet följt Migrationsverkets arbete med att stärka kompetensen på hbtq-området. I årets regleringsbrev har regeringen begärt en redovisning av hur verket arbetar med systematisk uppföljning av rättslig kvalitet och likformig tillämpning i ärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Det är regeringens uppfattning att kompetensen inom myndigheten och rättsäkerheten stärkts avsevärt för personer som åberopar förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl.

Moderaterna har inte motionerat någon gång under mandatperioden i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter. Det är Moderaterna som innehar ministerposten på området.

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Moderaterna att ta ansvar för att säkerställa att lagstiftarens intentioner verkligen säkras. En översyn över tillämpningen av utlänningslagen efter lagändringen 2006 är nödvändig men har ännu inte genomförts. RFSL:s egna utvärderingar på området visar att rättsäkerheten inte förbättrats och att en översyn av hela lagtexten är nödvändig.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s